szkolenia wstępne / okresowe

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku. Odbycie szkolenia wstępnego BHP należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia.
Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP. Również należy do obowiązków pracodawcy.